Müşteri Paneline Giriş
  • cube

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeRandom

  • block

  • cubeStop

  • cubeStop

  • cubeStop

 

Genel Özellikler

StatiCAD, yığma yapıların depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmiş, yığma binanın statik analiz ve çizimlerini yapan bilgisayar programıdır. 

StatiCAD ile yeni yapılacak binalar sağlam ve güvenli projelendirilebildiği gibi mevcut binaların deprem performans analizleri ve güçlendirmesi de yapılabilmektedir. 

StatiCAD deprem yönetmeliği esasları uyarınca yapılması gereken detaylı hesapları  saniyeler içerisinde çözebilir. 

StatiCAD ile yeni yapılacak binaların deprem dayanımlarını sağlayacak hesapları yapabileceğiniz gibi dilerseniz mevcut binaların deprem performanslarını deprem yönetmeliği (2018 ve 2007), Riskli Bina Tespit Yönetmeliği (2019 ve 2013) veya Eurocode (8 ve 6) esaslarına göre belirleyebilirsiniz. 

 

Döşemeden duvarlara yükler seçime bağlı olarak kabuk sonlu elemanlar, veya kum tümseği analojisi adı verilen üçgen ve yamuk alanlara göre yapılmakta, deprem kuvvetleri seçime bağlı olarak eşdeğer deprem yükü veya modal analiz yöntemine göre hesaplanmakta, kapasite kontrolleri ve rijitlik hesaplamaları ise seçilen yönetmelik maddeleri baz alınarak hesaplanmaktadır. Hesap raporlarında elle yapacağınız kontrollerde birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. 

El ile yapılan detaylı hesapta haftalar sürebilecek detaydaki analizler saatlere sığdırılıyor. 

Yığma yapı sisteminde bina sistemi modellendikten sonra tek tıklama ile analiz yaptırılıp seçmeli hesap raporları oluşturulabilir ve tek tıklama ile proje kapağı da dahil bütün çizimlerinizi oluşturabilirsiniz. 

Çizimlerinizi isterseniz StatiCAD çizim editöründe editleyerek çıktısını alabilir,dilerseniz AutoCAD benzeri programlara dwg/dxf formatında export edebilirsiniz. 

 

StatiCAD ile modellediğiniz yapıyı üç boyutlu görebilir ve yaptığınız modellemenin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Veya müşterilerinize müstakbel evlerini gezdirebilirsiniz. 

 StatiCAD yığma yapıların statik hesabının yanında projenizin deprem yönetmeliği maddelerine uygunluğu konusunda ayrı ve isteğe bağlı bir rapor daha oluşturma seçeneğine sahip 

StatiCAD analizde seçilen yönetmeliğin, yığma bina hükümleri çerçevesinde ve deprem yönetmeliği formülleri ile hesap yapmakta olup yurt dışından uyarlanmış veya betonarme benzeşimler kurularak hazırlanmış bir program değildir. StatiCADda tüm statik hesabın yönetmelik esasları çerçevesinde olması için gayret sarfedilmektedir. 

StatiCAD  her gün geliştirilmekte ve her gün daha güçlü bir projelendirme aracı olması için gayret sarfedilmektedir.


 

 

Analiz Opsiyonları

Seçimli olarak RYTEİ 2019, TBDY2018, DBYBHY 2007,RBTE 2013 veya Eurocode a göre analiz yaptırılabilir.

StatiCAD ile ortogonal veya nonortogonal (köşeleri birbirine dik veya değişik açılarda olan) yığma binalar modellenebilmektedir.   
StatiCAD ile deprem yönetmeliğinde tanımlı olan veya olmayan her türlü yığma duvar malzemesi parametreleri girilerek deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analiz yaptırılabilir. 
Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları yapılabilir, istenirse düşey hatılların bina deprem davranışına katkısı ve/veya düşey hatılların duvar dayanımına katkısı dikkate alınabilir. 
Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları ayrı ayrı çıktı alınabilir. 
Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısı seçimli olarak dikkate alınabilir. 
Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmektedir. 
Modellenen yapı sistemi analiz opsiyonlarına bağlı olarak bir defada analiz edilebilmektedir.

Modellenen yapı sistemi istenirse SAP2000 programına aktarılabilir. SAP2000 analizi bittikten sonra SAP2000 kesit tesirleri StatiCAD'e import edilir. Ve yığma bina deprem yönetmeliği tahkikleri sonlu elemanlar yöntemine göre programca tamamlanır ve anlaşılır şekilde raporlanır. SAP2000 destekli analiz için kullanıcının SAP2000 bilmesine dahi gerek yoktur. İstenirse StatiCAD modeli otomatik olarak SAP2000 programına gönderir, kaydeder, analiz yaptırır, sonuçları geri alır, ve duvar kesit tesirlerini elde ederek deprem yönetmeliği dizayn/tahkik hesaplarını gerçekleştirir.

SAP2000 e aktarım yaparken duvarların StatiCAD tarafından sonlu elemanlara bölünüp bölünmeyeceği, duvar mesnet tipi, rijit diyafram oluşturulup oluşturulmayacağı, düşey hatıl ve kiriş hatılların sistem modeline dahil edilip edilmeyeceği ayarlanabilir. Rijit diyaframsız çözümde her bir yapı elemanına kendi kütlesi oranında X ve Y yönünde yük etkitilir. StatiCAD SAP2000 aktarımı tamamlandıktan sonra kullanıcı SAP2000 de istediği değişikliği yapabilir. Sonuçlar geri alınırken StatiCAD kesit tesirleri için Sectioncut ları koordinatlarına göre yeniden atar. Dolayısı ile SAP2000 de yük kombinasyonlarını değiştirme, sonlu elemanlara çeşitli opsiyonlara göre bölme vb. durumlarda StatiCAD hata yapmadan sonuçları geri alabilir.

StatiCAD çubuk sonlu eleman sonuçları SAP2000 çubuk sonlu eleman sonuçları ile çok yakın sonuçlar vermektedir. Doğrulama detay hesabı veya özeti için tıklayınız.

 

digeropsdepremperformansguçlendirme

 

 

StatiCAD Statik Hesap Raporu

Analiz sonuçlarına göre seçimli rapor oluşturma (kiriş hatıl yükleri, duvar yükleri, döşeme hesapları, katlara etkiyen deprem yükleri, kayma ve kütle merkezi özet tablosu, kayma merkezi koordinatları,  kütle merkezi koordinatları, temel hesapları, duvar kesme kuvvetleri, duvar düşey gerilme kontrolleri, duvar kayma gerilmesi kontrolleri, düşey hatıl gerilme kontrolleri, mevcut bina deprem performansı, güçlendirilmiş durum kayma kapasitesi kontrolleri) işlemi yapılabilmektedir  
Programla modelleme yapılırken kullanılan tüm parametreler analiz öncesi raporunda, deprem yönetmeliğinin veya riskli bina yönetmeliğinin öngördüğü tüm hesaplar analiz sonrası raporunda basılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprem Yönetmeliğine Uygun Raporu

Deprem yönetmeliği maddelerinden yığma bina ile ilgili hükümlerle bina için değerlendirme raporu oluşturulması (Kat sayısı ve kat yüksekliği kontrolleri, duvar uzunluklarının bürüt kat alanlarına oranı kontrolü, bina köşelerinde ve köşe harici kısımlarda duvar uzunlukları tahkiki vb.)