Müşteri Paneline Giriş

 

StatiCAD
StatiCAD, yığma binaların, 2018 deprem yönetmeliği ve 2019 riskli bina tespit esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır. Program 3 seviye olarak kullanıma sunulmuştur

 

*YENİ*  StatiCAD Ultimate StatiCAD-Yigma V5 Profesyonel StatiCAD-Yigma V5 Standart

 
   
Yıllık Abonelik Satın Al   Satın Al   Satın Al  
Upgrade Et   Upgrade Et  Upgrade Et 

                                Ürünleri Karşılaştırmak İçin Tıklayınız.           

 

Tam ve Detaylı Yapı Analizi
Program opsiyonel olarak 2018 deprem yönetmeliğinin ve 2019 riskli bina yönetmeliğinin yığma bina için öngördüğü tüm formülleri otomatik uygular.
TBDY 2018 ve RYTEİE 2019 yönetmelikleri yığma yapı analiz ve hesabını oldukça detaylandırmış ve elle hesap yapılabilir olmaktan nerede ise çıkarmıştır. StatiCAD betonarme analiz programlarına benzer gelişmiş arayüzüyle ve gelişmiş analiz seçenekleriyle projenizi en doğru şekilde çözmeye çalışır. Yılların oluşturduğu tecrube ve program altyapısı ile ve bize güvenen 1000 den fazla kullanıcımızın desteği ile alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Program eşdeğer çubuk yöntemi, çubuk sonlu elemanlar yöntemi ile dahili analiz, modal analiz, eşdeğer deprem yükü analizi, döşemelerin kabuk sonlu elemanlarla sistem rijitliğine katılması, döşemelerden duvar ve diğer elemanlara yük aktarımının kabuk sonlu elemanlarla yapılabilmesi,kabuk elemanlarla SAP2000 otomasyonlu sonlu eleman analizi , kuşatılmış yığma bina analizi (Düşey hatılların duvar dayanımına ve/veya sistem rijitliğine katkısını dikkate alabilme), donatılı yığma duvar analizi (kurtarmayan duvarlarda tuğla duvar içine 2018 deprem yönetmeliğinde tariflenen şekilde düşey ve yatay donatılar atayabilme), moment etkisini de dikkate alan donatılı veya donatısız duvar tahkikleri, çelik hasır ve püskürtme betonla yığma duvar güçlendirme hesap ve çizimleri, riskli yapı analizinde Araadnet sistemine girilecek bilgilerin büyük bölümünün otomatik olarak hazırlanması gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Yığma yapılarda mevcut duvarlar veya yeni tasarlanan duvarların aksları, uç düğüm noktaları, kalınlıkları, kaçıklıkları, malzemeleri kattan kata değişebilmektedir. StatiCAD ile yapılan analizde program katlar arasında aks bağımlığı ve düğüm noktası bağımlılığı olmaksızın yük aktarımı yapabilir. Dolayısı ile diğer programlarda görülebilecek sıfır basınç gerilmesi hatasından kurtulunmuş olur. Program 2010 yılında ilk sürümü yayınlanmış olup yığma bina alanında aralıksız çalışılmaktadır. Programla yapılan kentsel dönüşüm risk tespitleri ile onbinlerce bina incelenmiş ve yapılan hesaplamaların doğruluğu en ince ayrıntısına kadar kontrollerce tahkik edilmiştir.
Programın excel tablolarıyla yapılan hesaplamalara göre en büyük üstünlüğü düşey yükleri yapı elemanları arasında kabuk sonlu elemanlar yöntemine veya akma çizgileri yöntemine göre aktarabilmesidir. Excel tablolarında genellikle kat ağırlığı duvar uzunluklarına veya alanlarına bölünerek ortalama değerler bulunmaktadır. Oysa yük dağılımları oda ve bina geometrisine bağlı olarak çok farklıdır.  Duvarların kesme kapasiteleri üzerindeki düşey yüke bağımlı olduğundan, düşey yükü az olan duvarların kesme kapasitesi çok daha az olmaktadır. Excel  hesabında kurtaran duvar veya bina, yükler olması gerektiği dağıtıldığında yetersiz kalabilmektedir. Program düşey yük aktarımında veya modellemede hata varsa analiz sonucunda hata oranını bildirir, Analiz esnasında olabilecek modelleme hatalarının büyük çoğunluğunu otomatik  düzeltir, Programda sadece alt kat ile temeller arasında aks bağımlılığı vardır. Bunun dışında  katlar arasında aks bağımlılığı yoktur. Yani yük aktarımı ve statik hesaplar için katlar arasında düğüm noktalarının üst üste olması gerekmez. Bu durum programa büyük bir esneklik kazandırmakta ve hemen her türlü yığma yapının modellenebilmesini sağlamaktadır.
Program dahili hesaplamalarında sonlu elemanlar yöntemi veya klasik yöntemi kullanabilir. Programla yapılmış hesapla detaylı ve doğru biçimde yapılmış el hesabı arasında birebir uyuşma bekleyebilirsiniz. İstenirse yapılan proje SAP2000 programına export edilip, analiz yapıldıktan sonra sonuçlar otomatik olarak geri alınıp SAP200 programının sonlu elemanlar sonuçlarına göre analiz yapılmış olur.
Programla yığma yapı konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır.

 

Çözülebilen Yapı Sistemleri
StatiCAD-Yigma ile 2018 Deprem Yönetmeliği ve/veya 2019 Riskli bina yönetmeliğinin formülleriyle çözülebilen hemen hemen tüm yığma binalar çözülebilir.
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler:
Riskli Binaların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 (RYTEİE 2019)
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY2018)
Riskli Bina Tespit Esasları 2013 (RBTE2013)
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY2007)
Eurocode 8 (Avrupa Birliği Deprem Standardı ve TS EN 1998-1 Türk Standardı)
Eurocode 6 (Avrupa Birliği Yığma Yapı Standardı ve TS EN 1996-1-1+A1:2013 Türk Standardı)
StatiCAD-Yigma Deprem Yönetmeliği ve Riskli Bina Yönetmeliği hükümleri baz alınarak ve sadece yığma bina için geliştirildiğinden yönetmelikler ile tam uyumludur.

 

Program Kullanım Alanları
Kentsel Dönüşüm mevcut bina incelemesi (Riskli Yapı Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği)
Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve Güçlendirmesi
Yeni Yapılacak Yığma Binalar
Tarihi Yığma Binalar

 

Raporlanan Hesap Çıktıları:
Analiz Öncesi Raporlar
Veri giriş parametrelerinin tamamı analiz öncesi raporlarda verilmektedir.

 

Analiz Sonrası Raporlar
Yapılan analizlerde deprem yönetmeliği geometri kontrolleri, yük analizleri, döşeme hesapları, deprem yüklerihesabı, kayma ve kütle merkezleri hesabı, temellerde zemin gerilmesi, kesme kapasitesi, eğilme kapasitesi, duvarlarda düşey gerilme ve kayma gerilmesi kontrolleri yapılarak rapor dosyası hazırlanmaktadır.

 

Güçlendirme Raporları
Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kuvvetleri, Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kapasitesi Kontrolleri, Güçlendirilmiş Durum Kompozit Duvar Kayma Kapasitesi Kontrolleri

 

Performans Analizi Raporu
Bina performans düzeyinin ve risk durumunun hesaplanması, Riskli Yapı Formundaki tüm statik/geometrik parametrelerin hesaplanması, güçlendirilmiş durum ve mevcut duruma ilişkin hesaplamaların yapılabilmesi, Riskli Yapı Yönetmeliği veya Deprem Yönetmeliğinden istenilen kritere göre sonuç alınabilmesi
Programla deprem yönetmeliğinin veya Riskli Yapı Yönetmeliğinin  öngördüğü tüm statik hesap parametreleri detaylı ve yeterli şekilde raporlanır. Programla hazırlanmış hesap raporlarının üzerine bina ile ilgili ekstra hesap yapılması gerekmez.

 

Çizim Çıktıları
Temel Aplikasyon planı, duvar planı, kalıp planı, kalıp planı kesiti, düşey hatıl detayları, temel detayları, yatay hatıl detayları, Her duvar için ayrı ayrı Güçlendirme Mantosu Detayları (Ankrajlar, Hasır Donatısı, Süreklilik donatısı)
Çizimler şekil kaybı olmaksızın taramalar, ölçüler ve layerlarıyla birlikte dwg/dxf export edilebilir.

 

StatiCAD-Yigma Temel Özellikleri

 

Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz

 

Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri

Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları

 

 

 

Opsiyonel olarak düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi

 

Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları hazırlanabilmesi

 

Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısının dikkate alınabilmesi

 

Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme

 

Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi

 

Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2018 Deprem Yönetmeliğinde ve 2019 riskli yapı yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması

 

Döşemeden duvarlara yük aktarımda kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi

 

Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri

 

Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi

 

Güçlendirmede manto donatısı hesabı

 

Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları)

 

AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme.

 

Dwg veya dxf formatında çizilmiş mimari projeyi import edip mimari çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .

 

Resim formatındaki projeyi çizim editörüne import edip üzerinden çizgilerle geçip,çizgileri aks,duvar,kiriş,temel,kapı, pencere, düşey hatıllara otomatik dönüştürebilme .

 

Projeyi SAP2000 Programına tüm özellikleri ve yüklemeleri ile aktarabilme, otomatik SAP2000 analizi yaptırabilme, analiz sonuçlarını otomatik geri alma, SAP2000 sonuçlarına göre dizayn raporunu oluşturma.

 

Katlar arasında akslardan ve düğüm noktarından bağımsız yük aktarımları.

 

Sonlu eleman modelinde dahi düşey düzensizliklerin program tarafından yerleştirilen link elemanlarla giderilebilmesi.

 

TBDY2018 hesap esasları doğrultusunda donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri.

 

Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme (taranmış projeyi gösterme, ölçeklendirme, kaydırma) (Ultimate)

 

SAP2000 entegrasyonlu analizde düşey hatıl tasarımı ve mevcudun tahkiki hesabı ve raporu(Ultimate)

 

Düşey hatıl aplikasyon planı ve düşey boyuna açılımları çizimleri(Ultimate)

 

Duvarlarda Lifli Polimer sargı ile güçlendirme hesap ve raporları(Ultimate)

 

Kiriş hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları(Ultimate)

 

Yapı temel etkileşimli analiz(Ultimate)

 

Yapı temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı, açılım çizimleri, raporları(Ultimate)

 

TBDY2018 kapsamında donatılı panel duvar hesap ve raporları(Ultimate)

 

ve daha fazlası...

 

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit Windows7, Windows8, Windows10 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.